מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה 7/17

פרוטוקול מליאה 9/17 מיום 27/12/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 27.12.2017

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 2/2018

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 3/2018

פרוטוקול מליאה 4/18 מיום 27/5/18

פרוטוקול מליאה 8.18 קדנציה חדשה

פרוטוקול מליאה 1/2019 מיום 3/2/19

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3/2/19