מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7/16