מעלה יוסף - דף הבית

טופס בקשה למתן תו חניה אזורי

אני החתום/ה מטה,
מצהיר/ה כי אני בעל/ת הרכב שמספרו מופיע כאן וכי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
אבקש לקבל תו חניה אזורי לפי סעיף 6 לחוק עזר מעלה יוסף (העמדת רכב וחנייתו), התשפ”ב – 2021 , שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצידה הימני העליון.
אני מתחייב/ת להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי בקשה זו, ובהתאם לכללים שקבעה המועצה. כמו כן אני מתחייב/ להודיע למועצה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקריים המנויים להלן:

  • תו החניה הועבר לרשותו של אחר.
  • הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר.
  • הופסק השימוש הקבוע ברכב.
  • הועתק מקום מגוריי.

לבקשתי מצורפים העתקי כל המסמכים הנדרשים.

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
1פרטי המבקש/ת
2צירוף מסמכים