מעלה יוסף - דף הבית

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולי ישיבות

פרוטוקול מליאה 1/17 מיום 19/2/17

פרוטוקול מליאה 2/17 מיום 5/4/17

פרוטוקול מליאה 3/17 מיום 28/5/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 20/6/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

פרוטוקול מליאת מועצה שמן המניין 5/17

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 2/8/17

פרוטוקול מליאה 9/17 מיום 27/12/17

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 27.12.2017