מעלה יוסף - דף הבית

פטור מהיתר לבניית ממ”ד – הוראת שעה התשפ”ד 2023

מי יכול להיכלל במסגרת פטור מהיתר להוספת ממ”ד ?

 • הממ”ד מוצע בתוך מסגרת קווי הבניין המותרים.
 • המבקש הוא בעל הזכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם.
 • הדירה במבנה מגורים קיים.
 • בדירה לא קיים ממ”ד (מרחב מוגן דירתי).
 • הזכאות ניתנת גם אם קיים מקלט/ממ”ק (מרחב מוגן קומתי).
 • מדובר ביח”ד בת קומה אחת או יותר שהיא צמודת קרקע (שאין מעליה/מתחתיה דירה נוספת), או שמדובר ביח”ד שקיימת בבנייה נמוכה במבנה שבו יש יותר מדירה אחת ובתנאי שמספר הקומות במבנה אינו עולה על 2 קומות.
 • שטח הממ”ד אינו עולה על 9 מ”ר (נטו, לא כולל קירות).
 • הבקשה היא לממ”ד בלבד, ללא תוספת בנייה אחרת שאיננה ממ”ד.

מי לא יכול להיכלל במסלול פטור מהיתר להוספת ממ”ד ?

 • שטח הממ”ד המוצע (נטו) עולה על 9 מ”ר.
 • הבקשה כוללת גם בניית ממ”ד וגם בנייה נוספת.
 • הקמת הממ”ד כוללת בקשה להקלה כלשהי, כגון חריגה מקווי הבניין המאושרים.
 • הקמת הממ”ד מבוקשת במסגרת הליך של שימוש חורג.
 • המבנה נמצא באתר/במבנה המיועדים לשימור. (השימור הוגדר בתכנית מאושרת או ברשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק).

שלבי התהליך:

שלב אהתקשרות עם בעלי מקצוע
על המבקש לבצע התקשרות עם בעלי מקצוע: עורך בקשה, מהנדס מבנים, מודד מוסמך.

שלב באופן ההגשה והטיפול בה
עורך הבקשה מגיש את הבקשה לפיקוד העורף בצירוף כל המסמכים והתכניות הנדרשים.

שלב גאישור / דחיית הבקשה
פיקוד העורף בודק את הבקשה ומודיע לעורך הבקשה על דחייתה או אישורה תוך 14 ימים.

שלב דבניית הממ”ד
רק לאחר שהבקשה אושרה על ידי פיקוד העורף ניתן להתחיל בביצוע הקמת הממ”ד.

שלב ההודעה על גמר ביצוע הבנייה
בסיום הביצוע על עורך הבקשה לשלוח הודעה לוועדה המרחבית לתכנון ובניה “מעלה הגליל” ולפיקוד העורף בצירוף המסמכים הנדרשים וזאת לאחר שמילא את הטופס באתר מינהל התכנון – לחץ כאן

לחצו לפטור מהיתר לבניית ממ”ד – הועדה המרחבית לתכנון ובניה “מעלה הגליל”