מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 28/12/14