מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2/2020