מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 20/6/17