מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 26.6.16