מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 4/2019