מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 27.12.2017