מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 7/2019