מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין