מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 5/2019