מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3/2/19