מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 2/2018