מעלה יוסף - דף הבית

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/2020